Regnskap for 2011

Resultatregnskap 2011


Inntekter
Medlemskontigent 2 600,00
Turneringsavgift 1 300,00
Støtte fra Hyperion 10 370,60
Støtte fra kommunen 3 800,00
Salg av t-skjorter 50,00
Renter 100,10
Sum inntekter 18 220,70


Kostnader
Husleie, klubbkvelder 5 600,00
Husleie, spilldag 1 500,00
Kontigent Hyperion 2 052,00
Kjøp av spill 7 104,38
Premier 730,00
Markedsføring 161,00
Matvarer, spilldag 1 530,70
Matvarer, juleavslutning 442,09
Nettside 440,00
T-skjorter 286,00
Andre kostnader 370,53
Sum kostnader 20 216,70


Ordinært overskudd -1 996,00


Ekstraordinære poster
Inntektsføring av tidligere forskuddsbetalinger 198,67


Overskudd -1 797,33


Balanse 31.12.2011


Eiendeler
Kontanter 22 850,26
Fordringer 0,97
Sum eiendeler 22 851,23


Gjeld og egenkapital
Egenkapital 17 729,33
Diverse gjeld til medlemmer 21,77
Skyldig husleie 5 100,00
Sum gjeld og egenkapital 22 851,10