Regnskap 2008

Resultatregnskap
Inntekter
Medlemskontigent 3700
Turneringsavgift 1500
Frifondstøtte fra Hyperion 5354
Prosjektstøtte fra Hyperion 121
Renter 20
Sum inntekter 10695


Kostnader
Husleie 3725
Kontigent Hyperion 1833
Premier 456
Trykking av plakat 25
Skatt 5
Andre kostnader 18
Sum kostnader 6063


Overskudd 4632


Balanse 31.12.2008
Eiendeler
Kontanter 6892
Sum eiendeler 6892


Gjeld og egenskapital
Egenkapital 4632
Skyldig husleie 2044
Forskuddsbetalt medlemskontigent 115
Forskuddsbetalt turneringsavgift 100
Sum gjeld og egenkapital 6892