Resultatregnskap 2009

Inntekter  
Medlemsavgift 2 170
Turneringsavgift (Settlers-NM) 700
Støtte fra Hyperion 10 627
Renter 26
Sum inntekter 13 523


Kostnader
Kontigent Hyperion 2 172
Husleie 2009 2 700
Ettergitt husleie 2008 -2 044
Kjøp av spill 1 290
Premier 665
Plakater og utskrifter 186
Juleavslutning 166
Andre kostnader 53
Sum kostnader 5 188


Overskudd 8 335

Balanse per 31.12.2009

Eiendeler
Kontanter 13 399
Sum eiendeler 13 399


Gjeld og egenkapital
Egenkapital 12 967
Gjeld til medlemmer og deltakere 431
Sum gjeld og egenkapital 13 399