Referat stiftelsesmøte

Bergen brettspillklubb
16.01.2008

6 oppmøtte.

Saker:
1. Forslag til vedtekter (se under).
Enstemmig vedtatt.

2. Valg av styre
Forslag til styre:
Leder: Christian Berge
Styremedlemmer: Rune Berge og Eivind A. S. Tansø
Enstemmig vedtatt.

3. Diverse diskusjon
Kommunen har lovt at vi etter hvert vil kunne flytte fra Vitalitetesenteret til Nordnes bydelshus. Stiftelsesmøtet blir enige om å prøve å beholde spillekveldene på onsdager, siden det ikke er andre dager som passer for alle. Medlemsavgiftene settes til 50,- kroner per år for medlemmer som fyller 25 eller mindre i løpet av kalenderåret, og 300,- kroner per halvår for øvrige. Avgiften for at ikke-medlemmer skal ha tilgang til spilling settes til 50,- kroner per kveld. Flertallet ønsker å senke avgiftene for neste semester, forutsatt at vi får rekruttert tilstrekkelig antall nye medlemmer.

VEDTEKTER

FORMÅL OG MEDLEMSKAP

§ 1 Bergen brettspillklubb er en barne- og ungdomsforening basert i Bergen, med formålet å fremme interesse og engasjement for brettspill. Dette innebærer å etablere et fast tilbud der brettspill kan utøves som hobby. Bergen brettspillklubb er en medlemsforening av Hyperion Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Bergen brettspillklubb baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 2 Man kan melde seg inn i Bergen brettspillklubb for et halvt eller et helt år om gangen. Som medlem regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende halvår. Første medlemshalvår er fra januar til og med juni, mens andre er fra juli til og med desember. Styret bestemmer kontigenten. Kontingenten for medlemmer under 26 år kan settes lavere enn for dem over. Nedre aldersgrense for medlemskap er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

§ 3 Alle medlemmer har tilgang til Bergen brettspillklubb sine spillekvelder. Hvis det er ledig kapasitet, kan ikke-medlemmer også få tilgang til spillekveldene mot avgift.

§4 Styret kan avvise medlemmer og bortvise personer fra spilling dersom det er saklig grunn til dette. Medlemmer som undergraver Bergen brettspillklubbs aktiviteter eller formål kan ekskluderes av styret. Styret sine vedtak etter denne paragrafen kan ankes til årsmøtet.

ÅRSMØTET

§ 5 Årsmøtet er Bergen brettspillklubb sitt øverste organ, og skal avholdes hvert medlemsår innen utgangen av februar. Styret innkaller til årsmøte på e-post med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

§ 6 Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.

STYRET

§ 7 Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av tre styremedlemmer valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder. Styret sitter fram til neste årsmøte, og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall.

§ 8 Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styrets leder tegner for foreningen, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske disposisjoner. Styret kan også tildele andre personer disposisjons- og tegningsrett.

DIVERSE

§ 9 Vedtektene er Bergen brettspillklubbs øverste regelverk, og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.

§ 10 Alle vedtak i Bergen brettspillklubbs organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret eller på årsmøtet avgjør leders stemme. Medlemsår og regnskapsår skal følge kalenderåret.

§ 11 Bergen brettspillklubb kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av Bergen brettspillklubbs midler.